بخش کیفیتبخش کیفیت شرکت شیر پگاه گلپایگان

خط مشی استاندارد های 50001 و 10002

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در راستای ایجاد فرهنگ مشتری محوری و حفظ بقای سازمان از طریق جلب رضایت مشتریان و طرف‌های

ذینفع نسبت به استقرار سیستم ایزو 10002 در تمام سطوح شرکت اقدام نموده و مدیریت رده بالای شرکت دراین زمینه متعهد می گردد.

    1. تمامی الزامات و قوانین مرتبط با محصولات تولیدی و فرآیند‌های کاری خود را اجرا و به کار گیرد.
    2. الزامات مالی،عملیاتی و سازمانی را به کار گیرد.
    3. نظرات مشتریان،کارکنان و طرف ‌های ذینفع را برحسب اقتضای زمان به کارگیرد.
    4. تمامی موارد و رویه ‌های تعریف شده در سیستم ‌های مختلف استقرار یافته در شرکت با همدیگر همسو و همراستا باشند.

خط مشی فوق ازطریق سیستم ‌های کامپیوتری و الکترونیکی دردسترس کارکنان و طرف ‌های ذینفع شرکت قرار داشته و توسط تمامی کارکنان

بابکارگیری روش ‌های اجرایی و تحقق اهداف تعیین شده پشتیبانی می گردد.

خط مشی شرکت بطور سالیانه در شرکت توسط مدیریت ارشد شرکت بازنگری و به روز رسانی می شود.

من ا…التوفیق

عبداله قدوسی

مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره شرکت

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در جهت استقرار سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 برای دستیابی به بهبود عملکرد انرژی متعهد گردیده و خود را ملزم می‌داند تا متناسب با ماهیت فرایند ها و مصارف انرژی عملکرد خود را به طور مستمر بهبود بخشد. در همین راستا بر اساس خط مشی مدون منابع لازم و اطلاعات مورد نیاز برای دستیابی به اهداف کلان و اهداف خرد حاصل شده و از الزامات قانونی و یا سایر الزامات قانونی و یا سایر الزامات قابل کاربرد در شرکت تبعیت می‌گردد.

اهداف کلان و خرد انرژی در شرکت تعریف گردیده است و حمایت مدیریت ارشد در زمینه تولید محصولات، خرید ماشین آلات و ارایه خدمات با کارایی انرژی بالاتر وجود دارد که از طریق دستورالعملها و روش‌های مختلف به تمامی لایه‌های سازمانی تسری یافته است.

این خط مشی به طورد سالیانه بازنگری شده و در صورت نیاز به روز رسانی می‌گردد.

اینجانب اعلام می‌دارد مطابق باخواسته استانداردهای OHSAS18001 ایزو 14001، ایزو 22000 و ایزو 50001 خط مشی فوق در دسترس عموم، طرفهای ذینفع و کارکنان قرار گرفته تاایشان از تعهدات خودآگاه گردند و برای اطمینان از مناسب بودن، خط مشی بصورت سالیانه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، همچنین از کلیه همکاران خود انتظار دارم با مشارکت و همکاری فعال خود در اجرا، نگهداری و بهبود سیستم‌ها و رعایت مقررات بهداشت و ایمنی، مقررات زیست محیطی و مقررات عملکرد انرژی زمینه مناسبی را برای نیل به اهداف فوق فراهم آورند.

من ا…التوفیق

عبداله قدوسی

مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره شرکت