مزایده‌ها و مناقصه‌هامزایده‌ها و مناقصه‌ها

به بخش مزایده‌ها و مناقصه‌ها خوش آمدید! اطلاعات مربوط به به شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان را در این قسمت پیدا کنید. تاریخ مناقصات مشخص است ولی جهت آرشیو موارد گذشته نیز آورده شده است.

آگهي مناقصه عمومی شماره 8-95 – خرید لید

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظر دارد خرید لید مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرايط خریداری نماید،لذا تولید کنندگان )حقیقی و حقوقی )وشركتهاي معتبري كه در اين زمينه فعاليت دارند ميتوانند جهت شركت درمناقصه وكسب اطلاعات بيشترهمه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روزیکشنبه مورخ 11/07/1395 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

آگهي مناقصه عمومی شماره 7-95 – خرید برنج

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظر دارد خرید برنج مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرايط خریداری نماید،لذا شركتهايي(حقیقی و حقوقی) كه در اين زمينه فعاليت دارند ميتوانند جهت شركت درمناقصه وكسب اطلاعات بيشترهمه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر-شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روزیکشنبه مورخ 11/07/1395 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

آگهي مناقصه عمومی شماره 6-95 – خرید ظروف دوغ 2 لیتری و 1.5 لیتری

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظر دارد خرید ظروف دوغ 2 لیتری و 1.5 لیتری مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرايط خریداری نماید،لذا شركتهايي(حقیقی و حقوقی) كه در اين زمينه فعاليت دارند ميتوانند جهت شركت درمناقصه وكسب اطلاعات بيشترهمه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر-شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روزیکشنبه مورخ 11/07/1395 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

آگهي مناقصه عمومی شماره 5-95 – خرید سطل 12 کیلویی گرد پنیر

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظر دارد خرید سطل 12 کیلویی گرد پنیر در رنگ های مختلف و مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرايط خریداری نماید،لذا شركتهايي(حقیقی و حقوقی) كه در اين زمينه فعاليت دارند ميتوانند جهت شركت درمناقصه وكسب اطلاعات بيشترهمه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر-شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روزیکشنبه مورخ 11/07/1395 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

آگهي مزایده عمومی شماره 4-95 – فروش آهن آلات ضایعاتی

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظردارد حدود 15.000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند لذا خریداران محترم جهت شرکت در مزایده و كسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 23/06/95 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

آگهي مزایده عمومی شماره 4-95 – فروش آهن آلات ضایعاتی

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظردارد حدود 15.000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند لذا خریداران محترم جهت شرکت در مزایده و كسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 23/06/95 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

آگهي مناقصه عمومی شماره 3-95 – مناقصه عمومی خرید کارتن های مورد نیاز

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظر دارد خرید کارتن های مورد نیاز خود را ازطریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرايط خریداری نماید،لذا شركتهايي كه دراين زمينه فعاليت دارند ميتوانند جهت شركت در مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 11/06/95 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

آگهي مناقصه عمومی شماره 2-95 – مناقصه پیمانکار نیروی انسانی(خدمات عمومی و تولید)

شركت شيرپاستوريزه پگاه گلپايگان درنظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار تأمين نيروي انساني خود ازطريق مناقصه عمومی و براساس برگ شرايط اقدام نمايد، لذا کلیه افراد اعم ازحقیقی وحقوقی ميتوانند جهت شركت در مناقصه وكسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر- شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 11/06/95 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

آگهي مناقصه عمومی شماره 1-95

خرید دبه 2.2 کیلویی سبز و سفید بصورت لیبل شیرینگ و دبه خمره ای بصورت لیبل شیرینگ شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان در نظر دارد خرید دبه 2.2 کیلویی سبز و سفید با درب و دستگیره و بصورت لیبل شیرینگ و دبه خمره ای با درب و دستگیره بصورت لیبل شیرینگ خود را ازطریق مناقصه خریداری نماید، لذا شركتهايي (افراد حقیقی و حقوقی)كه دراين زمينه فعاليت دارند ميتوانند جهت شركت در مناقصه وكسب اطلاعات بيشترهمه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر-شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 16/05/95 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۱۹-۹۴

خرید ظروف دوغ ۲.۵ لیتری خمره‌ای و ۳.۵ لیتری مات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد خرید ظروف دوغ 2.5 لیتري خمره اي (مات) و 3.5 لیتري (مات ) خود را ازطریق تجدید مناقصه خریداري نماید، لذا شرکتهایی (افراد حقیقی و حقوقی)که دراین زمینه فعالیت دارند میتوانند جهت شرکت در تجدید مناقصه وکسب اطلاعات بیشترهمه روزه به استثناي روزهاي تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر- شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهاي خود را در پاکتهاي لاك و مهر شده حداکثر تا 95 به دبیرخانه شرکت /01/ پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 28 تحویل و رسید دریافتنمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

آگهی مناقصه عمومی شماره ۳-۹۴

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

مناقصه شماره ۲۷-۹۲ – خرید ظروف دوغ ۲۵۰ سی‌سی، ۱/۵ ٫ ۲ ٫ ۴ و ۲/۵ لیتری

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظردارد ظروف یکبارمصرف دوغ موردنیازخودرا ازطریق مناقصه و براساس برگشرایط به مدت شش ماه خریداري نماید، لذا از تولیدکنندگان محترمی که دراین زمینه فعالیت دارند دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس گلپایگان اموربازرگانی شرکت مراجعه و برگ شرایط شرکت در مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را در پاکتهاي لاك و مهر شده تا آخر وقت اداري ١٣٩٢ به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند. /11/ مورخ 09

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایطدانلود فرم پرسشنامه ارزيابي تامين‌كنندگان