هیئت مدیره

معرفی هیئت مدیره

محمد مهدی گرجی : مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
ناصر شجاعی : رئیس هیئت مدیره
نادر شجاعی: عضو
مجید نادری لجبین : عضو
اسماعیل الالی : عضو

right no-repeat;center top;;