خطی مشی سیستم مدیریت انرژی – ISO 50001

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در جهت استقرار سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱ برای دستیابی به بهبود عملکرد انرژی متعهد گردیده و خود را ملزم میداندتا متناسب با ماهیت فرایند ها و مصارف انرژی عملکرد خودرا به طور مستمر بهبود بخشد. در همین راستا بر اساس خط مشی مدون منابع لازم و اطلاعات مورد نیاز برای دستیابی به اهداف کلان و اهداف خرد حاصل شده و از الزامات قانونی و یا سایر الزامات قابل کاربرد در شرکت تبعیت میگردد .  اهداف کلان و خرد انرژی درشرکت تعریف گردیده است و حمایت مدیریت ارشد در زمینه تولید محصولات ،  خرید ماشین آلات و ارائه خدمات با کارایی انرژی بالاتر وجود دارد که از طریق دستورالعملها وروشهای مختلف به  تمامی لایه های سازمانی تسری یافته است این خط مشی به طور سالیانه بازنگری شده و در صورت نیاز  به روز رسانی میگردد.

 

اینجانب اعلام می دارد مطابق باخواسته استاندارد ایزو۵۰۰۰۱خط مشی فوق در دسترس عموم، طرفهای ذینفع وکارکنان قرار گرفته تاایشان ازتعهدات خودآگاه گردند وبرای اطمینان ازمناسب بودن ،خط مشی بصورت سالیانه مورد بازنگری قرارخواهد گرفت ، همچنین از کلیه همکاران خود انتظار دارم با مشارکت و همکاری فعال خود در اجرا ، نگهداری و بهبود سیستم هاورعایت مقررات بهداشت و ایمنی ، مقررات زیست محیطی ومقررات عملکردانرژی زمینه مناسبی را برای نیل به اهداف فوق فراهم آورند.

 

من ا…التوفیق

محمد مهدی گرجی

مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره شرکت