هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره


نامسمت
آقای محمد مهدی گرجیمدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
آقای ناصر شجاعیرئیس هیئت مدیره
آقای اسماعیل الالیعضو هیئت مدیره
آقای حبیب الله فاضل فلاورجانیعضو هیئت مدیره
آقای مجید نادری لجبینعضو هیئت مدیره