پنیر هالومی

پنیر-هالومی

پنیر هالومی

مشخصات

ارزش غذایی
کالری در ۱۰۰ گرم
کالری در سهم معادل ۲۰۰ گرم
کالری حاصل از چربی در ۱۰۰ گرم
کالری حاصل از چربی در ۲۰۰ گرم
ارزش روزانه DV٪ در هر سهم مقدار در هر ۱۰۰ گرم
چربی کل
اسید چرب اشباع
اسید چرب ترانس
پروتیین
قند
سدیم بر حسب میلی‌گرم
انواع بسته بندی
موجود نیست.

محصولات مشابه