خط مشی آزمایشگاه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

آزمایشگاه شرکت شیر پاستویزه پگاه گلپایگان مشتمل بر سه بخش آزمایشگاه دریافت شیر خام ، آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه محصولات پودری و استریل بوده و فعالیت های آزمون اقلام مصرفی در تولید ، آزمون و پایش حین فرایند محصولات و محصول نهایی را در حوزه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان بعهده دارد . همچنین نسبت به انجام آزمونهای محصولات ارسالی از مراجع قانونی  و سایر شرکت ها و کارخانجات  شامل انواع شیر ، پنیر ، خامه ، کشک مایع ، دوغ ، ماست ، شیر خشک ، پودر آب پنیر و …  مطابق اسکوپ کاری  بر اساس روشهای استاندارد و یا صحه گذاری شده اقدام می نماید .لذا آزمایشگاه این شرکت جهت جلب رضایت مشتریان داخلی و خارجی و بهبود مستمر عملکرد فعالیت های خود سیستم ISO / IEC 17025  را پیاده نموده و اعلام می دارد که به اعمال رویه حرفه ای خوب متعهد بوده و استاندارد خدمات آزمایشگاهی را رعایت  و کارکنان خود را ملزم به اجرای مستندات کیفیت می نماید .

مدیریت ارشد متعهد می گردد :

  1. اطلاعات محرمانه مشتریان را حفظ و خواسته مشتریان برای انجام آزمون برآورده می کند و ضمن تعهد به بی طرفی  امورات ، مسئول کلیه اطلاعات آزمایشگاه می باشد  .
  2. مطابق با الزامات استاندارد ISO / IEC 17025  به مشتریان خدمات ارائه نماید و الزامات انها را براورده نماید  .
  3. با شناسایی و درک نیازها و انتظارات مشتریان رضایت انها را کسب و ارتقاء دهد .
  4. با بهبود مستمر دستورالعمل های کاری و استانداردهای مربوطه و توسعه دامنه فعالیت های مرتبط با آزمون از طریق مطالعات و خرید تجهیزات  – پایش عملکرد آزمایشگاه – آموزش کارکنان و ارتقای مهارت های علمی و فنی منابع انسانی نمیبلنم بکارگیری افراد توانمند ، با صلاحیت و بی طرف  در آزمایشگاه و  آموزش کارکنان و افزایش دانش فنی و  مهارت های علمی و فنی منابع انسانی و با شناسایی و ارزیابی ریسک و به حداقل رساندن این تهدید ها   نسبت به ارتقای سطح کیفیت خدمات به مشتری اقدام می نماید .
  5. یکپارچگی سیستم مدیریت پس از تغیرات در سیستم مدیریت را تضمین می نماید .

در این خط مشی اعلام می شود آزمایشگاه مستقیما زیر نظر مدیر ارشد و نماینده مدیر عامل شرکت که تمامی اختیارات  در حوزه سیستم استاندراد ISO/ IEC 17025  به ایشان تفویض شده است فعالیت نموده و کارکنان آزمایشگاه ضمن آشنایی با مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت و اجرای خط مشی و روش های اجرایی به انجام مسئولیت ها ی خود در چهار چوب ضوابط و قوانین شرکت متعهد می باشد .این خط مشی در دسترس مشتریان داخلی و خارجی قرار گرفته تا از تعهدات آزمایشگاه اگاه گردند و برای اطمینان از مناسب بودن به صورت سالیانه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت .

از کلیه همکاران خود انتظار دارم با مشارکت و همکاری فعال خود در اجرا ، نگهداری و بهبود سیستم و رعایت مقرارت و ضوابط استانداردها زمینه مناسبی را برای نیل به اهداف فوق فراهم آورند . نماینده مدیر عامل شرکت (مدیرارشد آزمایشگاه )