پیام مدیر عامل

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان با هدف حفظ تنها زیست کره انسان و باقی ماندن در بازار رقابتی، با انتخاب و استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ ISO ، سیستم مدیریت کیفیت ۲۰۱۵ : ۹۰۰۱ ISO ،سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی ISO22000:2005 ، HACCP ، استاندارد الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ایزو ۱۷۰۲۵ ، استاندارد۲۰۰۷: ۱۸۰۰۱ OHSAS،استانداردISO50001:2011 ، استاندارد۲۰۰۴: ISO10002 ، استانداردISO10015:1999 و ۵S خط مشی خود رادرجهت رضایت مشتری،رضایت کارکنان ،کاهش هزینه ها،بهبود مستمرکیفیت ،حفاظت وایمنی شغلی،ایمنی وسلامت فرآورده های تولیدی خود ،حفاظت ازمحیط زیست وبهبود عملکردانرژی درارتباط با فعالیتهای خود(تولید محصولات لبنی : شیرپاستوریزه،شیراستریلیزه، انواع پنیر،کشک،ماست ،خامه ، دوغ و …) ،بشرح زیر اعلام می نماید:

۱- کسب رضایت مشتریان :مشتریان کانون توجه وضامن بقاء و پیشرفت ما هستندازاینرو با شناسایی ودرک صحیح نیازها وانتظارات ، تامین نیازهای تلویحی وتصریحی آنها متعهد به افزایش سطح رضایت مشتریان وکاهش نارضایتی آنها هستیم.

۲-افزایش فروش : از طریق بهبود مستمر کیفیت ، تنوع محصولات،اجرای برنامه های دوره ای فروش و کاهش هزینه ها در صدد رشد سرانه مصرف شیر وفرآورده های آن ، افزایش سهم بازارداخلی و دستیابی به بازارهای خارجی هستیم.

۳- ایمنی و سلامت فرآورده های تولیدی : با عنایت به اهمیت غذا ونقش منحصر به فردآن درحیات بشری با شناسایی، ارزیابی ، کنترل مخاطرات ورعایت شرایط خوب ساخت و نیز تبعیت ازقوانین ومقررات مربوطه متعهد به تضمین ایمنی وسلامت مصرف کنندگان بوده و بااندازه گیری اهداف سیستم ایمنی سلامت غذا ازمیزان این تعهد اطمینان حاصل می نماییم.

۴-بهبود مستمر حفاظت ازمحیط زیست وعملکرد انرژی: با شناسایی جنبه ها وپیامدهای زیست محیطی فعالیتهای شرکت ، خود را متعهد به بهبود مستمر وپیشگیری از آلودگی آب،خاک،هوا ومنابع، با بهینه سازی سیستم تصفیه پساب ،کاهش ضایعات،کاهش مصارف انرژی ،وتبعیت از قوانین و مقررات محیط زیست وانرژی می دانیم.

۵-ارج نهادن به نیروی انسانی: تحقق اهداف در سایه آموزش مستمر، ارتقاء مهارت و توانائیهای علمی و فنی و مشارکت فکری نیروی انسانی ، رعایت اصل صیانت نیروی انسانی متناسب با مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان امکان پذیر است وازطریق ارتباطات مناسب باپیمانکاران،تامین کنندگان،مراجع صلاحیت دارموادغذایی،مشتریان یا مصرف کنندگان،سازمانها وبخشهای وابسته وارتباطات داخلی ،اطلاعات مرتبط باایمنی موادغذایی درتمام زنجیره غذا بطورمناسب وکافی قابل دستیابی می باشد.

۶-بهبود مستمر کارائی واثربخشی سیستمها وافزایش کارآیی عملکرد انرژی: تولید محصولات با کیفیت و افزایش کارائی و اثربخشی سیستمها بدون توجه به پایش عملکرد فرایندها ونقش موثروتعیین کننده یک ساختار سازمانی قوی، دست نیافتنی وسخت میباشد. تبیین اهداف خرد وکلان درشرکت صورت پذیرفته وبهمین منظور تولید محصولات،خرید ماشین آلات وارائه خدمات با کارایی انرژی بالاتر وجوددارد وبه تمامی لایه های سازمانی تسری یافته است

۷- ارائه خدمات به مشتریان آزمایشگاه مطابق با الزامات استاندارد ۱۷۰۲۵ : انجام آزمایشات مطابق با اهداف سیستم کیفیت با اعمال رویه حرفه ای خوب و از طریق کارکنان مجرب و مرتبط با فعالیتهای آزمون و کالیبراسیون بگونه ای که خط مشی و روشهای اجرایی مستند بکارگرفته شود و خواسته های مشتریان و روشهای استاندارد برآورده شود .

۸- تعهد به تبعیت از قوانین ومقررات بهداشت وایمنی وسیستم مدیریت انرژی : با رعایت قوانین و اصول بهداشت حرفه ای و ایمنی متناسب با ماهیت و میزان ریسک فرآیند و عملیات شاهدزیبندگی ادب و اخلاق کاری وکاهش خطرات وریسک آنهادر محیط کار گردیده وخودرا متعهد به پیشگیری از مصدومیت ،بیماری وبهبود مستمر مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می نمائیم ودرراستای مسئولیتهای اجتماعی،اقتصادی وزیست محیطی خودرا ملزم به تبعیت از قوانین ومقررات مرتبط با انرژی میدانیم

اینجانب اعلام می دارد مطابق باخواسته استانداردهای فوق ،الزامات کیفی و الزامات تطابق زیست محیطی را به نحومناسبی رعایت نموده و نسبت به پیشگیری از آلودگی محیط زیست و بهبود مستمر سیستم محیط زیست و کیفیت اقدام نماید ضمن اینکه خط مشی در دسترس عموم، طرفهای ذینفع و کارکنان قرار گرفته تاایشان ازتعهدات خودآگاه گردند وبرای اطمینان ازمناسب بودن ،خط مشی بصورت سالیانه مورد بازنگری قرارخواهد گرفت ، همچنین از کلیه همکاران خود انتظار دارم با مشارکت و همکاری فعال خود در اجرا ، نگهداری و بهبود سیستم هاورعایت مقررات بهداشت و ایمنی ، مقررات زیست محیطی ومقررات عملکردانرژی زمینه مناسبی را برای نیل به اهداف فوق فراهم آورند.

من ا…التوفیق

محمد مهدی گرجی

مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره شرکت