آزمایشگاه آکرودیته


آزمایشگاه آکرودیته

آزمايشگاه آكروديته عبارت است از ارزيابي و تائيد منظم عمليات يك آزمايشگاه در مقايسه با استانداردهاي مربوطه ، اين عمل معمولاً توسط يك سازمان مستقل انجام مي گيرد، بطوري كه عمليات آزمايشگاه در مقايسه با يك سري عناصر كليدي كه در استاندارد كيفيت آزمايشگاه تعريف شده اندمورد ارزيابي قرار مي گيرد. استاندارد كيفيت بر مبناي استاندارد بين المللي يا استاندارد اروپایی پایه ريزي مي شود.

نقش آزمايشگاه آكروديته در ایمنی محصول

در جهان صنعتی امروز توجه به ارتقاء کیفیت کنترل فرآیند و کاهش هزینه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، علاوه بر این ارتباط تنگاتنگ سازمانها نظارتی همچون سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی با واحدهای تولیدی به منظور کنترل کیفیت محصولات تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . با توجه به افزایش تعداد واحدهای تولیدی و محدود بودن امکانات آزمایشگاهی سازمانهای نظارتی لزوم تشکیل ازمایشگاههای اکرودیته جهت کنترل فراورده هابه منظورتولیدمحصول ایمن الزامی است.