خطی مشی ISO 10002


شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در راستای ایجاد فرهنگ مشتری محوری و حفظ بقای سازمان از طریق جلب رضایت مشتریان و طرف‌های ذینفع نسبت به استقرار سیستم ایزو ۱۰۰۰۲ در تمام سطوح شرکت اقدام نموده و مدیریت رده بالای شرکت دراین زمینه متعهد می گردد.

  • تمامی الزامات و قوانین مرتبط با محصولات تولیدی و فرآیند‌های کاری خود را اجرا و به کار گیرد.
  • الزامات مالی،عملیاتی و سازمانی را به کار گیرد.
  • نظرات مشتریان،کارکنان و طرف ‌های ذینفع را برحسب اقتضای زمان به کارگیرد.
  • تمامی موارد و رویه ‌های تعریف شده در سیستم ‌های مختلف استقرار یافته در شرکت با همدیگر همسو و همراستا باشند.
  • خط مشی فوق ازطریق سیستم ‌های کامپیوتری و الکترونیکی دردسترس کارکنان و طرف ‌های ذینفع شرکت قرار داشته و توسط تمامی کارکنان
  • بابکارگیری روش ‌های اجرایی و تحقق اهداف تعیین شده پشتیبانی می گردد.
  • خط مشی شرکت بطور سالیانه در شرکت توسط مدیریت ارشد شرکت بازنگری و به روز رسانی می شود.