گواهینامه بین المللی مدیریت سیستم ایمنی موادغذایی

HACCP سیستمی نظام مند است که به کسب و کارهایی که در زنجیره مواد غذایی فعالیت می کنند، کمک می کند تا خطرهای ویژه و اقدام های لازم برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی را شناسایی و کنترل کنند.
می توان اینگونه گفت که HACCP و معنی آن یعنی سازمان هایی که با مواد غذایی سروکار دارند می توانند با بهره گیری از الزامات این استاندارد، نقاطی از فرآیند تولید و ارائه خدمات خودشان را که می توان باعث ایجاد آلودگی در مواد غذایی شود را شناسایی کرده و آن مرحله را از بوجود آمدن آلودگی، ایمن کنند.