اعضای هیئت مدیره

نام سمت
آقای محمد مهدی گرجی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
آقای ناصر شجاعی رئیس هیئت مدیره
آقای اسماعیل الالی عضو هیئت مدیره
آقای حبیب الله فاضل فلاورجانی عضو هیئت مدیره
آقای مجید نادری لجبین عضو هیئت مدیره