شیر موز

واحد محصول تست
مدت ماندگاری
حجم تست
نوع بسته بندی تست
تعداد در بسته بندی تست
درصد چربی تست
شیر-موز